GTC

Allmänna villkor B2B autoflasher.de

Användarvillkor
1. Dessa allmänna villkor gäller för alla affärsrelationer mellan vårt företag och våra affärspartners.

Affärsrelationerna mellan vårt företag och våra affärspartners är B2B-affärer och omfattas därför inte av bestämmelserna i konsumentlagstiftningen. Det finns därför ingen ångerrätt för affärspartnern.

Däremot kan avtalsmässiga arrangemang eller lagstadgade bestämmelser gälla för att dra sig ur ett avtal, t.ex. vid brister eller icke-uppfyllande av avtalsenliga åtaganden.

Det är viktigt att våra affärspartners informerar sig om gällande lagbestämmelser och avtalsmässiga arrangemang och tar hänsyn till dessa i sina avtal med oss. Vårt företag står alltid till förfogande för frågor om de rättsliga aspekterna av våra affärsrelationer.”

1.1 Användningen av DIE AUTOFLASHER GMBH-produkter, -programvara, -tjänster och -webbplatser (sammanfattningsvis kallade ”tjänster” i detta dokument och endast de tjänster som DIE AUTOFLASHER GMBH tillhandahåller genom ett separat skriftligt avtal) omfattas av villkoren i ett juridiskt bindande avtal mellan användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH. ”DIE AUTOFLASHER GMBH” definieras som DIE AUTOFLASHER GMBH, med huvudkontor på Sportplatzgasse 32b, 2443 Leithaprodersdorf, Österrike, och dess dotterbolag, sammankopplade företag och partners. Detta dokument definierar det juridiska avtalet och fastställer villkoren för samma avtal.

1.2 Om inte annat skriftligen överenskommet med DIE AUTOFLASHER GMBH omfattar användarens avtal med DIE AUTOFLASHER GMBH alltid villkoren som beskrivs i detta dokument. Dessa kallas härnäst ”Allmänna villkor”.

1.3 Avtalet med DIE AUTOFLASHER GMBH omfattar också villkoren för alla rättsliga meddelanden som kan gälla för tjänsterna och som DIE AUTOFLASHER GMBH kan utfärda från tid till annan, utöver de Allmänna villkoren. Allt detta kallas ”Ytterligare villkor”. Om ytterligare villkor gäller för en tjänst är de tillgängliga för användaren antingen inuti eller genom användningen av samma tjänst.

1.4 De Allmänna villkoren utgör tillsammans med Ytterligare villkor ett juridiskt bindande avtal mellan användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH när det gäller användningen av tjänsterna. Det är viktigt att användaren tar sig tid att läsa dem noggrant. Sammanfattningsvis kallas detta juridiska avtal härnäst ”Villkor”.

1.5 Vid motsägelser mellan Ytterligare villkor och de Allmänna villkoren har Ytterligare villkor företräde för den här tjänsten.

2. Acceptera villkoren

2.1 För att kunna använda tjänsterna måste användaren först godkänna villkoren. Tjänsterna får inte användas om villkoren inte godkänns.

2.2 Användaren kan godkänna villkoren genom att: (a) klicka på rutan för att godkänna villkoren eller samtycka till dem om den här möjligheten tillhandahålls av DIE AUTOFLASHER GMBH i gränssnittet för varje tjänst; eller (b) genom den faktiska användningen av tjänsterna. I så fall förstår och samtycker användaren till att DIE AUTOFLASHER GMBH, dess sammankopplade företag eller partners kommer att behandla användningen av tjänsterna från och med det ögonblicket som godkännande av villkoren.

2.3 Användaren får inte använda tjänsterna och inte godkänna villkoren om:
(a) användaren inte är myndig för att ingå ett bindande avtal med DIE AUTOFLASHER GMBH, eller
(b) användaren är en person som enligt Österrikes eller andra länders lagar, inklusive det land där användaren är bosatt eller från vilket tjänsterna används, är utesluten från att ta emot tjänsterna.

2.4 Innan du fortsätter bör användaren skriva ut eller spara en kopia av de Allmänna villkoren för sina register.

3. Språk i villkoren

3.1 Om DIE AUTOFLASHER GMBH har tillhandahållit användaren en översättning av den tyska versionen av villkoren, samtycker användaren till att översättningen endast tillhandahålls för tydlighetens skull och att den tyska versionen av villkoren styr användarens förhållande till DIE AUTOFLASHER GMBH.

3.2 Vid motsättningar mellan den tyska versionen av villkoren och den översatta versionen har den tyska versionen företräde.

4. Tillhandahållande av tjänster av DIE AUTOFLASHER GMBH, dess sammankopplade företag eller partners

4.1 DIE AUTOFLASHER GMBH har dotterbolag och sammankopplade juridiska personer över hela världen (”dotterbolag och sammankopplade företag”). Dessa företag kan tillhandahålla tjänster för användaren på uppdrag av DIE AUTOFLASHER GMBH. Användaren erkänner och samtycker till att dotterbolag och sammankopplade företag är befogade att tillhandahålla tjänster åt dem.

4.2 DIE AUTOFLASHER GMBH är föremål för ständig innovation för att erbjuda sina användare den bästa möjliga upplevelsen. Användaren erkänner och samtycker till att form och art av de tjänster som tillhandahålls av DIE AUTOFLASHER GMBH kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

4.3 Som en del av denna kontinuerliga innovation erkänner användaren och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH (permanent eller tillfälligt) kan avbryta tillhandahållandet av tjänster (eller någon funktion inom tjänsterna) för användaren efter DIE AUTOFLASHER GMBH:s eget gottfinnande, med en förvarning på 24 timmar genom e-post. Användaren kan när som helst avbryta, pausa och/eller avsluta användningen av tjänsterna. Det krävs ingen särskild avisering till DIE AUTOFLASHER GMBH om att användaren avbryter, pausar eller avslutar användningen av tjänsterna.

4.4 Användaren erkänner och samtycker till att om DIE AUTOFLASHER GMBH avaktiverar användarens åtkomst till deras konto av tvingande skäl (t.ex. insolvens, missbruk av tjänsterna osv.), kan användaren hindras från att komma åt tjänsterna, kontouppgifter eller filer eller annat innehåll som finns i användarens konto.

4.5

4.6. Produkter och programvara från DIE AUTOFLASHER GMBH har separata kostnader och inköp av hårdvara innebär inte automatiskt inköp av programvara. Efter att användaren har mottagit den köpta produkten måste en e-post skickas till DIE AUTOFLASHER GMBH för att begära aktivering av programvaran. Användaren får en länk via e-post genom vilken programvaran kan laddas ner via registreringsportalen. Giltighetstiden för biljettsystemet är 365 dagar från och med aktiveringsdatumet.

4.7 Användaren erkänner och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH kräver att alla användare betalar en årlig prenumerationsavgift. Denna avgift förfaller ett (1) år efter aktivering av en ny Autoflasher-enhet och varierar beroende på modellen av enheten. Priserna för prenumerationskostnaderna visas på DIE AUTOFLASHER GMBH:s webbplats. Om prenumerationen inte förnyas kommer åtkomsten till enhetens funktioner att begränsas och den av DIE AUTOFLASHER GMBH erbjudna begränsade livstidsgarantin på enheten begränsas till tjugofyra (24) månader från det ursprungliga aktiveringsdatumet. Vid försenad förnyelse av prenumerationen ger den efterföljande förnyelsen av kontot användaren möjlighet att använda programvaran upp till det förväntade utgångsdatumet om kontot hade förnyats korrekt, med den förlupna tiden inräknad, som utgör 365 dagar som en årlig prenumeration.

5. Användning av tjänster

5.1 För att kunna få tillgång till vissa tjänster måste användaren inom ramen för registreringsprocessen för tjänsten eller under fortsatt användning av tjänsterna möjligen lämna uppgifter om fordon-/ECU-modell (t.ex. identifiering eller andra detaljer). Användaren samtycker till att alla uppgifter som lämnas till DIE AUTOFLASHER GMBH alltid är korrekta, sanna och aktuella.

5.2 Användaren samtycker till att endast använda tjänsterna för ändamål som tillåts enligt (a) villkoren och (b) alla tillämpliga lagar, föreskrifter eller allmänt erkända metoder eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner (inklusive alla lagar om fordon och lagar om allmän vägtrafik).

5.3 Användaren samtycker till att inte på något sätt försöka få åtkomst till tjänsterna annat än genom gränssnittet som tillhandahålls av DIE AUTOFLASHER GMBH (eller försöka detta), om inte detta uttryckligen har tillåtits i en separat skriftlig överenskommelse med DIE AUTOFLASHER GMBH. Användaren samtycker uttryckligen till att inte få åtkomst till någon av tjänsterna genom automatiska medel (inklusive användning av skript eller webcrawler) och ser till att han inte delar åtkomsten till dessa tjänster med tredje part.

5.4 Användaren förbinder sig att inte utföra aktiviteter som stör eller avbryter tjänsterna eller de servrar och nätverk som är anslutna till tjänsterna.

5.5 Såvida användaren inte uttryckligen har fått tillåtelse i en separat skriftlig överenskommelse med DIE AUTOFLASHER GMBH åtar han sig att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla eller vidareförsälja tjänsterna eller resultatet av tjänsterna för något ändamål.

5.6 Användaren samtycker till att vara ensam ansvarig (och att DIE AUTOFLASHER GMBH varken är ansvarig gentemot honom eller tredje part) för överträdelse av de åtaganden som fastställs i villkoren och för konsekvenserna (inklusive eventuella förluster eller skador som DIE AUTOFLASHER GMBH kan åsamkas) av varje sådan överträdelse.

5.7 Om tjänsterna kräver att användaren skickar in en styrenhet för reparation eller underhåll till DIE AUTOFLASHER GMBH:s huvudkontor, vänligen observera följande villkor:
(a) Alla artiklar skickas på användarens eget ansvar och kostnad. Det är användarens ansvar att försäkra paketet. DIE AUTOFLASHER GMBH är inte ansvarig för paket på väg till och från huvudkontoret.
(b) Alla artiklar som skickas till DIE AUTOFLASHER GMBH kommer att genomgå inspektion vid mottagandet och utvärderas av våra tekniker. Alla styrenheter repareras eller underhålls av våra högkvalificerade tekniker och omfattas av 100% nöjdhetsgaranti. Fraktkostnaderna för retur av styrenheten eller utbyte av ett verktyg inom garantin åvilar DIE AUTOFLASHER GMBH. Genom att utföra denna typ av tjänst samtycker användaren till att inte väcka rättsliga åtgärder eller personliga fordringar för belopp som överstiger de belopp som har betalats till DIE AUTOFLASHER GMBH för tjänsten.
(c) DIE AUTOFLASHER GMBH ansvarar inte för borttagning, installation och användning av en återvunnen artikel och rekommenderar starkt användaren att följa standard säkerhetsförfaranden vid hantering av fordon och elektrisk utrustning.
6. Lösenord och kontosäkerhet

6.1 Användaren samtycker och förstår att han är ansvarig för att hålla lösenorden konfidentiella som är kopplade till varje konto som används för att få åtkomst till tjänsterna.

6.2 Därmed samtycker användaren till att vara ensam ansvarig gentemot DIE AUTOFLASHER GMBH för alla aktiviteter som utförs från hans registrerade konto.

6.3 Om användaren får kännedom om obehörig användning av sitt lösenord eller sitt konto åtar han sig att omedelbart informera DIE AUTOFLASHER GMBH via info@Autoflasher.de. Vid stöld eller förlust måste användaren meddela DIE AUTOFLASHER GMBH om händelsen via e-post eller på den officiella DIE AUTOFLASHER GMBH-webbplatsen. Användaren måste också bifoga en kopia av polisanmälan om den obehöriga händelsen och har rätt att återköpa Autoflasher-verktyget till priset av enbart hårdvaran.

7. Dataskydd och personlig information

7.1 För information om dataskyddspraxis hos DIE AUTOFLASHER GMBH, läs DIE AUTOFLASHER GMBH:s dataskyddspolicy på https://autoflasher.de/datenschutz/. Denna policy fastställer hur DIE AUTOFLASHER GMBH behandlar personuppgifter och skyddar användarens integritet vid användning av tjänsterna i enlighet med EU-förordning 679/2016 (GDPR).

7.2 Användaren samtycker härmed till att hans data behandlas enligt DIE AUTOFLASHER GMBH:s dataskyddspolicy.

8. Innehåll i tjänsterna

8.1 Användaren samtycker och förstår att all information (som datfiler, skriven text, datorprogram, foton, videor eller andra bilder), som han kan få åtkomst till inom ramen eller genom sin användning av tjänsterna, är det enskilda ansvaret för personen från vilken detta innehåll kommer. All denna information benämns nedan som ”Innehåll”.

8.2 Användaren bör vara medveten om att innehållet som presenteras som en del av tjänsterna är skyddat av immateriella rättigheter som tillhör DIE AUTOFLASHER GMBH (eller andra personer eller företag på deras vägnar). Användaren får inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa derivatverk (varken helt eller delvis) av detta innehåll, om inte DIE AUTOFLASHER GMBH eller ägarna till detta innehåll har gett uttryckligt tillstånd i en separat skriftlig överenskommelse.

8.3 DIE AUTOFLASHER GMBH förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att granska, övervaka, markera, filtrera, modifiera, avvisa eller ta bort enskilda eller alla innehåll från tjänsterna.

8.4 Användaren samtycker till och förstår att alla tjänster används på egen risk.

8.5 Användaren samtycker till att vara ensam ansvarig (och att DIE AUTOFLASHER GMBH varken är ansvarig gentemot honom eller tredje part) för allt innehåll som skapas under användningen av tjänsterna och för konsekvenserna av sina handlingar (inklusive eventuella förluster eller skador som DIE AUTOFLASHER GMBH kan ådra sig).

9. Äganderätt

9.1 Användaren erkänner och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH (eller DIE AUTOFLASHER GMBH-licensgivare) äger alla lagliga rättigheter, titlar och intressen till tjänsterna, inklusive alla immateriella rättigheter som finns i tjänsterna (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och var i världen dessa rättigheter kan existera). Användaren erkänner också att tjänsterna kan innehålla information som DIE AUTOFLASHER GMBH betraktar som konfidentiell, och att han inte får avslöja denna information utan föregående skriftligt samtycke från DIE AUTOFLASHER GMBH.

9.2 Om användaren inte har avtalat annat skriftligen med DIE AUTOFLASHER GMBH ger inget i villkoren rätten att använda handelsnamn, varumärken, tjänstemärken, logotyper, domännamn och/eller andra karakteristiska varumärkeskännetecken från DIE AUTOFLASHER GMBH.

9.3 Villkoren ger inte användaren rätt att använda varumärken eller andra immateriella rättigheter – inte ens för rent beskrivande ändamål – som tillhör eller ägs av tredje part. Om användaren har fått uttryckligt tillstånd i en separat skriftlig överenskommelse med DIE AUTOFLASHER GMBH att använda något av dessa varumärkeskännetecken, samtycker han till att använda dem i enlighet med detta avtal, alla tillämpliga bestämmelser i villkoren och DIE AUTOFLASHER GMBH:s varumärkesriktlinjer, som kan uppdateras från tid till annan.

9.4 Med undantag för den begränsade licensen som fastställs i avsnitt 11 erkänner DIE AUTOFLASHER GMBH och samtycker till att det enligt dessa villkor inte får några rättigheter, titlar eller intressen från användaren (eller dess licensgivare) till eller till innehåll som de överför genom tjänsterna, inklusive alla immateriella rättigheter som finns i detta innehåll (oavsett om dessa rättigheter är registrerade eller inte, och var i världen dessa rättigheter kan existera). Om användaren inte har avtalat annat skriftligen med DIE AUTOFLASHER GMBH samtycker han till att vara ansvarig för skyddet och genomdrivningen av dessa rättigheter och att DIE AUTOFLASHER GMBH inte är skyldig att göra detta i hans namn.

9.5 Användaren åtar sig att inte ta bort, dölja eller ändra några meddelanden om äganderätt (inklusive upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden) som kan finnas på eller i tjänsterna.

9.6 Om han inte uttryckligen har fått skriftligt tillstånd från DIE AUTOFLASHER GMBH samtycker användaren till att han vid användningen av tjänsterna inte kommer att använda varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper från företag eller organisationer på något sätt som sannolikt eller avsiktligt förvirrar ägaren eller behörig användare av sådana varumärken, namn eller logotyper.

10. Licens från DIE AUTOFLASHER GMBH, dess dotterbolag eller partners

10.1 DIE AUTOFLASHER GMBH ger användaren en personlig, global, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att använda den programvara (nedan kallad ”Programvara”) som DIE AUTOFLASHER GMBH tillhandahåller som en del av de tjänster som DIE AUTOFLASHER GMBH tillhandahåller. Denna licens är endast avsedd att möjliggöra för användaren att använda och dra nytta av fördelarna med de tjänster som DIE AUTOFLASHER GMBH tillhandahåller på det sätt som tillåts enligt villkoren.

10.2 Användaren får inte kopiera källkoden till programvaran eller delar därav, modifiera den, skapa ett derivatverk, backa upp den, dekompilera den eller på annat sätt försöka (och får inte låta någon annan göra det), om inte detta uttryckligen är tillåtet eller detta krävs enligt lag eller har uttryckligen godkänts skriftligen av DIE AUTOFLASHER GMBH.

10.3 Om DIE AUTOFLASHER GMBH inte har gett användaren uttryckligt skriftligt tillstånd får han inte överlåta sina rättigheter att använda programvaran (eller lämna ut en underlicens), ge någon form av säkerhetsintresse i eller över hans rättigheter att använda programvaran, eller på annat sätt överföra någon del av sina rättigheter att använda programvaran.

11.1 Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som denne redan har till innehållet som överförs via tjänsterna. Genom att skicka innehåll ger användaren DIE AUTOFLASHER GMBH en evig, oåterkallelig, global, avgiftsfri och icke-exklusiv licens att reproducera, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och distribuera allt innehåll som användaren har skickat via tjänsterna. Denna licens är endast för att möjliggöra för DIE AUTOFLASHER GMBH att visa, distribuera och marknadsföra tjänsterna och kan återkallas för vissa tjänster, som definierat i de extra villkoren för dessa tjänster.

11.2 Användaren förstår och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH, vid utförandet av nödvändiga tekniska åtgärder för att tillhandahålla tjänsterna för sina användare, (a) kan överföra eller distribuera detta innehåll över olika offentliga nätverk och i olika medier, och (b) kan göra nödvändiga ändringar i innehållet för att anpassa det till de tekniska kraven för att ansluta nätverk, enheter, tjänster eller medier. Användaren samtycker till att denna licens ger DIE AUTOFLASHER GMBH möjlighet att vidta sådana åtgärder.

11.3 Användaren bekräftar och garanterar DIE AUTOFLASHER GMBH att denne har alla rättigheter, befogenheter och fullmakter som krävs för att bevilja den ovan nämnda licensen.

12. Programvaruuppdateringar

12.1 Programvaran kan från tid till annan automatiskt ladda ner och installera uppdateringar från DIE AUTOFLASHER GMBH. Dessa uppdateringar syftar till att förbättra, utöka och vidareutveckla tjänsterna och kan ske i form av felrättningar, förbättrade funktioner, nya programmoduler och helt nya versioner. Användaren samtycker till att ta emot sådana uppdateringar som en del av sin användning av tjänsterna (och att tillåta DIE AUTOFLASHER GMBH att leverera dem).

13. Avslutning av förhållandet med DIE AUTOFLASHER GMBH, dess dotterbolag eller partners

13.1 Villkoren gäller tills de antingen sägs upp av användaren eller av DIE AUTOFLASHER GMBH enligt nedan.

13.2 Om användaren vill säga upp sitt juridiska avtal med DIE AUTOFLASHER GMBH kan denne göra det genom:
(a) att när som helst meddela DIE AUTOFLASHER GMBH och
(b) stänga av kontona för alla använda tjänster, om DIE AUTOFLASHER GMBH har tillhandahållit den möjligheten. Meddelandet bör skickas skriftligen till DIE AUTOFLASHER GMBH:s huvudkontor, som anges i början av dessa villkor.

13.3 DIE AUTOFLASHER GMBH kan när som helst säga upp sitt juridiska avtal med användaren om:
(a) de har brutit mot något villkor i villkoren (eller agerat på ett sätt som tydligt visar att de inte avser eller kan följa villkoren); eller
(b) DIE AUTOFLASHER GMBH är lagligt skyldig att göra det (t.ex. om tillhandahållandet av tjänsterna för användaren är eller blir olagligt); eller
(c) partnern som DIE AUTOFLASHER GMBH har erbjudit tjänsterna genom har sagt upp sitt förhållande till DIE AUTOFLASHER GMBH eller har slutat tillhandahålla tjänsterna för användaren; eller
(d) DIE AUTOFLASHER GMBH övergår till att inte längre tillhandahålla tjänsterna för användare i det land där användaren är bosatt eller därifrån de använder tjänsten; eller
(e) tillhandahållandet av tjänsterna för användaren av DIE AUTOFLASHER GMBH inte längre anses vara ekonomiskt försvarbart enligt DIE AUTOFLASHER GMBH:s bedömning.

13.4 Ingenting i detta avsnitt påverkar DIE AUTOFLASHER GMBH:s rättigheter att tillhandahålla tjänster enligt avsnitt 4 i villkoren.

13.5 Om dessa villkor upphör kommer alla lagliga rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden som användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH har haft förmån av (eller som har uppstått under tiden villkoren varit i kraft) eller som uttryckligen hänvisas till att gälla för obestämd tid, att förbli opåverkade av denna uppsägning, och bestämmelserna i punkt 20.7 kommer att fortsätta gälla för sådana rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden för obestämd tid.

14. Ansvarsfriskrivning

14.1 Ingenting i dessa villkor, inklusive avsnitten 14 och 15, ska utesluta eller begränsa DIE AUTOFLASHER GMBH:s ansvar för förluster som inte kan uteslutas enligt lag eller begränsas av tillämplig lagstiftning. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutningen av vissa garantier eller villkor eller begränsningen eller uteslutningen av ansvar för förluster eller skador som orsakats av vårdslöshet, kontraktsbrott eller kränkning av underförstådda villkor eller av tillfälliga eller följande skador. För sådana jurisdiktioner gäller endast de begränsningar som är lagligen tillåtna, och DIE AUTOFLASHER GMBH:s ansvar är begränsat till den maximala omfattning som är tillåten enligt lag.

14.2 Användaren förstår och samtycker uttryckligen till att användningen av tjänsterna sker på användarens enskilda risk och att tjänsterna tillhandahålls ”som de är” och ”som de är tillgängliga”.

14.3 Särskilt förklarar eller garanterar DIE AUTOFLASHER GMBH, dess dotterbolag och relaterade företag och dess licensgivare gentemot användaren inte att:
(a) användningen av tjänsterna av användaren kommer att uppfylla dennes krav, 
(b) användningen av tjänsterna av användaren kommer att vara oavbruten, tidig, säker eller felfri, 
(c) all information som användaren får på grund av sin användning av tjänsterna är korrekt eller tillförlitlig och 
(d), att brister i driften eller funktionaliteten hos programvaran som tillhandahålls användaren som en del av tjänsterna kommer att åtgärdas.

14.4 Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användningen av tjänsterna sker på användarens egen risk och gottfinnande, och användaren är ensam ansvarig för skador eller förlust av data som uppstår genom att ladda ner sådant material.

14.5 Inga muntliga eller skriftliga råd eller information som användaren får från DIE AUTOFLASHER GMBH eller via eller från tjänsterna utgör någon garanti som inte uttryckligen anges i villkoren.

14.6 DIE AUTOFLASHER GMBH avvisar också uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig de är uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier och villkor för marknadsförbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

15. Begränsning av ansvar

15.1 Med förbehåll för den allmänna bestämmelsen i avsnitt 14.1 ovan förstår användaren uttryckligen och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH, dess dotterbolag och relaterade företag samt dess licensgivare och deras respektive direktörer, chefer, anställda, entreprenörer och representanter inte är ansvariga för:
(a) alla direkta, indirekta, händelsevisa, särskilda eller exemplariska skador som användaren kan drabbas av, oavsett orsak och under vilken ansvarsteori som helst. Detta inkluderar, utan begränsning, förlorad vinst (oavsett om det uppstår direkt eller indirekt), förlust av företagsvärde eller rykte, upplevd förlust av data, kostnader för att skaffa ersättningsvaror eller tjänster eller andra immateriella förluster;
(b) Alla förluster eller skador som användaren kan drabbas av, inklusive, men inte begränsat till, förluster eller skador till följd av:
(I) Användarens förtroende för fullständighet, korrekthet eller existens av annonsering eller som ett resultat av ett förhållande eller transaktion mellan användaren och en annonsör eller sponsor vars annonser visas i tjänsterna;
(II) eventuella ändringar som DIE AUTOFLASHER GMBH kan göra i tjänsterna eller en permanent eller tillfällig upphörande av tillhandahållandet av tjänsterna (eller av funktioner inom tjänsterna);
(III) radering, skada eller icke-lagring av innehåll och annan kommunikationsdata som underhålls eller överförs av användaren genom användning av tjänsterna;
(IV) Användarens underlåtenhet att tillhandahålla DIE AUTOFLASHER GMBH korrekt kontoinformation;
(V) Användarens underlåtenhet att behandla sitt lösenord eller sina kontouppgifter säkert och konfidentiellt;

15.2 Begränsningarna av ansvar från DIE AUTOFLASHER GMBH gentemot användaren enligt avsnitt 15.1 ovan gäller oavsett om DIE AUTOFLASHER GMBH har informerats om möjligheten till sådana förluster eller om det skulle ha varit medvetet om det.

15.3 Om DIE AUTOFLASHER GMBH trots ovanstående begränsningar blir ansvarig gentemot användaren för tjänsterna, begränsas detta ansvar till de avgifter som användaren har betalat till DIE AUTOFLASHER GMBH för tjänsterna.

16. Upphovs- och varumärkespolicy

16.1 Det är DIE AUTOFLASHER GMBH:s policy att reagera på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång i enlighet med gällande internationell lagstiftning om skydd av immateriell egendom (inklusive Digital Millennium Copyright Act i USA) och att avsluta konton för återfallande överträdare.

17. Reklam

17.1 Vissa tjänster kan stödjas av annonsintäkter och kan visa reklam och kampanjer. Denna reklam kan vara inriktad på innehållet i informationen som lagras i tjänsterna, förfrågningar som ställs genom tjänsterna eller annan information.
17.2 Typ, metod och omfattning av DIE AUTOFLASHER GMBH:s reklam i tjänsterna kan ändras utan särskild meddelande till användaren.

18. Annat innehåll

18.1 Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser eller innehåll eller resurser. DIE AUTOFLASHER GMBH har ingen kontroll över webbplatser eller resurser som tillhandahålls av andra företag eller personer än DIE AUTOFLASHER GMBH.

18.2 Användaren erkänner och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH inte är ansvarig för tillgängligheten, funktionaliteten eller innehållet på en sådan extern webbplats eller resurs och inte stödjer någon reklam, produkt eller annat material som finns tillgängligt på eller från sådana webbplatser eller resurser.

18.3 Användaren erkänner och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH inte ansvarar för förluster eller skador som användaren kan drabbas av till följd av tillgängligheten av dessa externa sidor eller resurser eller på grund av användarens förlitande på fullständigheten, korrektheten eller existensen av reklam, produkter eller annat material som är tillgängligt på eller från sådana webbplatser eller resurser.

19. Ändringar i villkoren

19.1 DIE AUTOFLASHER GMBH kan från tid till annan göra ändringar i de allmänna villkoren eller de extra villkoren. Alla nya extra villkor kommer att göras tillgängliga för användaren inom eller via de berörda tjänsterna.

19.2 Användaren förstår och samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH, om den använder tjänsterna efter datumet då de allmänna villkoren eller extra villkor har ändrats, betraktar användningen som samtycke till de uppdaterade allmänna villkoren eller extra villkoren.

20. Allmänna juridiska bestämmelser

20.1 Vid användning av tjänsterna av användaren kan denne (som ett resultat av eller genom sin användning av tjänsterna) använda en tjänst eller ladda ner en del av programvaran eller köpa varor som tillhandahålls av en tredje part eller företag. Användningen av dessa tjänster, programvara eller varor från tredje part kan vara föremål för särskilda villkor mellan användaren och det berörda företaget eller personen. I sådana fall påverkar inte villkoren förhållandet med dessa tredjepartsföretag eller personer.

20.2 Villkoren utgör det fullständiga rättsliga avtalet mellan användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH och styr användningen av tjänsterna (med undantag för tjänster som DIE AUTOFLASHER GMBH kan tillhandahålla användaren enligt en separat skriftlig överenskommelse) och ersätter helt alla tidigare avtal mellan användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH som gäller tjänsterna.

20.3 Användaren samtycker till att DIE AUTOFLASHER GMBH kan skicka meddelanden till användaren, inklusive sådana om ändringar i villkoren, via e-post, post eller inlägg i tjänsterna.

20.4 Användaren samtycker till att om DIE AUTOFLASHER GMBH inte utövar eller verkställer några lagliga rättigheter eller rättsmedel som ingår i villkoren (eller vad DIE AUTOFLASHER GMBH är berättigad till enligt gällande lag), ska detta inte betraktas som en formell avstående av rättigheterna från DIE AUTOFLASHER GMBH och att dessa rättigheter eller rättsmedel fortfarande är tillgängliga för DIE AUTOFLASHER GMBH.

20.5 Om en domstol som är behörig att besluta i denna fråga beslutar att en bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, kommer denna bestämmelse att tas bort från villkoren utan att påverka resten av villkoren. De återstående bestämmelserna i villkoren förblir fortsatt giltiga och verkställbara.

20.6 Användaren erkänner och samtycker till att varje medlem i företagsgruppen, vars moderföretag är DIE AUTOFLASHER GMBH, är tredjepartsbegunstigade enligt villkoren och att dessa andra företag har rätt att direkt genomdriva och åberopa varje bestämmelse i villkoren som ger dem fördelar (eller rättigheter till förmån). Förutom detta är inga andra personer eller företag tredjepartsbegunstigade enligt villkoren.

20.7 Villkoren och användarens förhållande till DIE AUTOFLASHER GMBH enligt villkoren omfattas av österrikisk lag, utan hänsyn till dess kollisionsnormer. Användaren och DIE AUTOFLASHER GMBH samtycker till att underkasta sig den uteslutande behörigheten hos domstolarna i Österrike (AT). Trots detta samtycker användaren till att DIE AUTOFLASHER GMBH har rätt att söka ett föreläggande (eller en motsvarande typ av brådskande rättsligt skydd) i varje domstol.